top of page

PSYCHOTHERAPIE

Mevr. drs. W.D. Dondorp is vrijgevestigd registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorgpsycholoog (BIG), onderwijskundig pedagoog en lid van NVGzP/VvAA. Zij geeft therapeutische behandelingen aan zowel volwassenen als kinderen.

Een registerpsycholoog NIP voldoet aan de vakbekwaamheidsnorm van het Nederlands Instituut voor Psychologen voor zelfstandig werken en onderhoudt de kennis en vaardigheden (herregistratie), ter wille van de duidelijkheid en transparantie voor cliënten, zorgverzekeraars en andere opdrachtgevers.

 

Met welke problemen kunt u terecht bij het PPCH?
De therapie kan gericht zijn op de volgende levensgebieden:
-   familie of vrienden
-   school of werk
-   psychosomatische problematiek
-   levensfasen- en rouwverwerkingsproblematiek
-   traumatische ervaring(en)
-   stemming- en angststoornissen
-   identiteitsproblematiek en assertiviteit

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Bekijk hier het goedgekeurde kwaliteitsstatuut per 27 juni 2022.

Aanpassing vrije artsenkeuze (voorlopig) van de baan
In een brief van 13 oktober 2020 liet Minister De Jonge weten geen aanleiding meer te zien tot aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet (Zvw) dat de vrije artsenkeuze van patienten waarborgt. De Minister houdt de mogelijkheid open de wet in de toekomst alsnog aan te passen. 

Uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel. Dit is ook de reden dat wij contractvrij werken: wij willen geen privacygevoelige informatie afstaan aan zorgverzekeraars. (zie ook Privacy verder op deze pagina)

Wat maakt de Tekenanalyse in een behandeling zo bijzonder?
Deze benadering onderscheidt zich van louter verbale therapieën doordat de cliënt op een passend moment een tekenopdracht krijgt. De tekening toont conflictueus materiaal en brengt daarmee onbewuste processen aan het licht. Het gesprokene en het getekende beeld vullen elkaar aan.

Net zoals een muziekstuk of poëzie ontstaat een tekening vanuit een verlaagd bewustzijn. Wat niet verteld kan worden, kan vaak wel in een tekening worden uitgedrukt. Hoe vrijer een cliënt over zijn verlangens, ervaringen en fantasieën, invallen en associaties vertelt, hoe meer het getekende beeld aan kracht wint en de kwintessens laat zien.

 Deze aanpak is een aanvulling op de bestaande psychologische benaderingen. Of men goed kan tekenen is niet van belang.

 Zie ook het artikel zoals gepubliceerd in Psychologie Magazine, september 2013, artikel.


Traumatische ervaringen
Een tegen het leven of het lichaam gerichte bedreiging kan een traumatische ervaring opleveren. Gevoelens van hulpeloosheid, isolement, onmacht en angst kunnen het gevolg zijn. Er kan ook sprake zijn van een Post Traumatisch Stress Syndroom.

Vaak vermengen traumatische ervaringen zich met materiaal uit de kinderjaren, zoals bijvoorbeeld grensoverschrijdende ervaringen en onverwerkte rouw. Inzicht in het draagvlak voor de behandeling van het trauma is dan noodzakelijk. In de therapie worden tekenopdrachten en geschreven tekst ingezet. Deze aanpak is zeer nauwgezet: elk detail komt onder de aandacht zodat de traumatische ervaring uiteindelijk verwerkt kan worden. Ten slotte groeit er een hernieuwd gevoel van macht en verbondenheid, neemt het zelfvertrouwen meer en meer toe en kan er een acceptatie ontstaan van wat men eerder als bijzonder traumatisch ervaren heeft.

Een groot aantal cliënten met traumatische ervaringen, als kind opgedaan in de gevangenkampen in de tweede wereldoorlog, evenals de vele 1e, 2e en ook 3e generatie van de Japanse interneringskampen uit het voormalig Nederlands Indië, hebben inmiddels geprofiteerd van deze benadering met de Tekenanalyse.


Koninklijke onderscheiding
Op 26 april 2013 ontving mevrouw Dondorp een Koninklijke onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor de theoretische onderbouwing van de Tekenanalyse. De burgemeester van Heemstede beëindigde haar speech met de woorden: "Kortom, u kunt worden gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd, en iemand die werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. Op grond hiervan heeft het Hare Majesteit de Koningin behaagd u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau."


Afspraken
Voor therapie en een privéconsult kunt u een afspraak maken per e-mail (ppch.heemstede@gmail.com) of bij het secretariaat (+31(0)23-5282290).
U kunt binnen 7 dagen terecht voor een kennismakings- / intakegesprek, daarna begint de behandeling binnen 1 á 2 weken. Een consult duurt 60 minuten.

Tarieven & vergoedingen

Consult 60 minuten.....................................................€100,00

Consult 60 minuten (avond en weekend).............€125,00

No show..........................................................................€ 40,00

Wordt een afspraak niet of niet tijdig (binnen 24 uur voor de afspraak) afgezegd, zijn de kosten van deze sessie voor uw rekening (no show). Deze kosten zijn niet te declareren bij de zorgverzekering.

Overige tarieven klik hier

Voor het te laat betalen van facturen wordt na twee maanden automatisch een rentevergoeding van 2% in rekening gebracht.

Op 1 februari 2019 zet de rechter een streep door standaardkorting bij ongecontracteerde zorg.

In het verleden werd door zorgverzekeraars gemiddeld 60-80% van de kosten vergoed. Onlangs heeft de rechter besloten dat een standaardkorting niet is toegestaan. Zorgverzekeraars moeten per zorgtype gaan motiveren waarom zij een bepaalde korting heffen en waar die precies op gebaseerd is. De korting moet gerelateerd zijn aan de extra kosten die de verzekeraar heeft. Dat gaat bijvoorbeeld over extra administratie. 

Zie deze flyer voor meer informatie over vergoedingen en zorgverzekeringen.

Heldere informatie over de verschillende polissen en verzekeraars vindt u op https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychologie

 

Vergoedingen jeugd

Vergoedingen voor jeugd loopt via de gemeente waarin zij woonachtig zijn. Gemeenten verschillen sterk in hun voorzieningen en informatie aan hulpbehoevende inwoners. De Unie KBO bekeek in 40 gemeenten de vergoedingen voor mensen met hoge zorgkosten. Er blijken grote verschillen te zijn. Gemeenten geven allemaal hun eigen invulling aan de inkomensondersteuning van zorgbehoevenden. Dat betekent grote verschillen in de financiële tegemoetkomingen en compensaties. Wij doen ons uiterste best om met uw gemeente tot een overeenkomst te komen.

Zie deze flyer voor meer informatie over vergoedingen en zorgverzekeringen.

Afspraken
Tarieven
Fonds
Historie

Arend van Dam

Grote verschillen in vergoedingen zorgkosten van jeugd tussen gemeenten

Privacy
Uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel. Dit is ook de reden dat wij contractvrij werken: wij willen geen privacygevoelige informatie afstaan aan zorgverzekeraars. Om deze reden verstuurt het PPCH ook geen ROM-gegevens naar stichting Benchmark GGZ. Wij gebruiken ROM (Routine Outcome Monitoring) als hulpmiddel bij het (tussentijds) evalueren van behandelingen, maar deze persoonsgegevens blijven binnen de praktijk en zullen wij wegens de huidige politieke omstandigheden niet delen met instanties en derden. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie dit artikel.

Onlangs is er een rechtszaak geweest over het afstaan van privacygevoelige informatie aan zorgverzekeraars. De rechter heeft Autoriteit persoonsgegevens ervan langs gegeven. Voor het gehele artikel, lees hier.

Onze privacyverklaring kunt u hier downloaden

Fonds PPCH
Sinds enige tijd vergoeden de ziektekostenverzekeraars niet altijd meer het volledige bedrag van de behandelingen door therapeuten, ondanks hun BIG registratie. Dit kan soms ook behandelingen bij het PPCH betreffen. (Zie ook: www.contractvrijepsycholoog.nl)

Om te voorkomen dat cliënten door dit financiële nadeel een op zich wenselijke behandeling niet zouden willen of dit niet durven aan te gaan, heeft het PPCH een Fonds in het leven geroepen, waaruit bij gebleken noodzaak een (beperkte) aanvulling op de uitkering van de ziektekostenverzekeraars mogelijk is.

Potentiële cliënten die hiervoor eventueel in aanmerking willen komen kunnen dit melden bij het secretariaat van het PPCH. Zij worden dan in contact gebracht met de beheerder van het Fonds, dhr. H. Verduijn die deze verzoeken beoordeelt.

Wij doen hierbij eveneens een beroep op iedere deelnemer van een cursus of workshop en ieder ander die enthousiast is over de modules Tekenanalyse een bedrag over te maken op rekeningnummer NL21INGB0008056753 ten name van het Fonds PPCH.

Historie

De historie van het Pedagogisch Psychologisch Centrum Heemstede begint in 1986 wanneer de eerste workshop met gebruikmaking van tekeningen van start gaat. De oprichtster Wanda Dondorp werkte eerder als lerares tekenen op een basisschool in Amsterdam. Het wordt haar duidelijk dat tekeningen emotionele problematiek kunnen vertolken. Zij verdiept zich daarom in de theoretische onderbouwing van de psychologische analyse van tekeningen. De cursussen die zij volgt bij de Dr. Elisabeth Kübler-Ross Stichting, vormen voor haar de basis van de verdere ontwikkeling van de Tekenanalyse.

Na de eerste reeks workshops in 1986 geeft zij meer workshops en cursussen met accent op psycho-educatie. In de loop der jaren verschuiven haar activiteiten naar het geven van psychotherapeutische behandelingen.

Naast haar postdoctorale beroepsopleiding tot GZ-psycholoog en nascholingen o.a. in de psychopathologie, vormt ook de studie aan de UvA tot onderwijskundig pedagoog een stevig fundament voor het opzetten van de Academie Analytische Tekentherapie.

In 1993 start het eerste studiejaar. Daarnaast geeft zij gastcolleges aan universiteit en hogescholen en trainingen aan bedrijven. Dit geeft een verdere uitbreiding van de activiteiten en meer bekendheid aan de Analytische Tekentherapie. Daarnaast ontwikkelt zij een serie cursussen over het boeddhisme en de westerse psychologie.

De opleiding tot Analytisch Tekentherapeut groeit uit tot een 4-jarige deeltijdopleiding op post-hbo-universitair niveau. Het docententeam bestaat uit academisch gevormde professionals die les geven vanuit elkaar aanvullende psychologische benaderingen. In 1998 richt zij in België eveneens een opleiding Analytische Tekentherapie op. Afgestudeerden van de toenmalige vereniging stellen de nieuwsbrief 'Beeldtaal' samen. Een raad van Toezicht en Advies houdt zich bezig met het beleid en steunt het centrum met algemeen overleg.

In de jaren '90 geeft Wanda workshops aan de International Summer Conference in Zwitserland en in Tsjechië. Zij wordt uitgenodigd om workshops te geven over de analyse van tekeningen in Rusland en Zimbabwe. Het centrum organiseert onder haar leiding zelf ook cursussen in Frankrijk, op la Gomera en in India (Ladakh). Uit Suriname komt de uitnodiging voor een symposium voor professionals in Paramaribo om een studiedag te geven over de behandeling van neurotische conflicten en traumatische ervaringen van volwassenen en kinderen met behulp van de analyse van tekeningen. 

Sinds 2000 bestaat de mogelijkheid om als afgestudeerde van de vier modules zich te laten registreren ter bevordering van de vakbekwame beroepsuitoefening. Ook het PPCH organiseert nascholingsactiviteiten die aan de kwaliteit bijdragen. Lees hier meer over de registratiecommissie en accreditatie 

Naast haar vrijgevestigde praktijk en het directeurschap van de academie, geeft Wanda Dondorp eveneens de workshop Familieopstellingen. Het secretariaat is daarbij een belangrijke organisatorische en ondersteunende factor.
De 4-jarige deeltijdopleiding tot Analytisch Tekentherapeut, opgericht in 1993, is in 2013 veranderd in vier opeenvolgende modules Tekenanalyse.

Voor meer informatie zie dit interview.

Locatie PPCH

Chrysanthemumlaan 2

2106 BN Heemstede

Op de locatie in Heemstede is de privépraktijk voor psychotherapie gevestigd en het secretariaat van het PPCH. 


De Chrysanthemumlaan bevindt zich vlakbij station Heemstede -Aerdenhout (klik op deze link ).

bottom of page