Pedagogisch Psychologisch Centrum Heemstede

Chrysanthemumlaan 2
2106 BN Heemstede

023-5282290

ppch.heemstede@gmail.com

Drs. W. Dondorp is vrijgevestigd registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorgpsycholoog (BIG), onderwijskundig pedagoog en lid van NVGzP/VvAA.

BIG registratienummer 49050968625

Uw privacy en PPCH

Bereikbaar op maandag van 9.00 tot 17.00 uur

en donderdag van 8.30 tot 13.30 uur

Telefonisch spreekuur: woensdagavond

van 18.30 tot 19.30 uur

 • Facebook Social Icon

De stof van de modules Tekenanalyse gegeven door het PPCH is auteursrechtelijk beschermd

en intellectueel eigendom van het PPCH.

STUDIE-EISEN

Vierjarige deeltijdopleiding Analytische Tekentherapie en aparte modules Tekenanalyse 1, 2, 3 en 4
 

Algemeen
 

Iedere student dient in elk jaar van de opleiding en in elke module 90% van de studiedagen en intervisiebijeenkomsten bijgewoond te hebben.

 

 • Van elke studiedag maakt een van de studenten bij toerbeurt een samenvattend verslag van de leerstof van die dag.

 • Tussen de lesdagen werkt men de leerstof door van de afgelopen studiedag en voert men de opdrachten thuis of in een werksituatie uit met cliënten. De ervaringen in het geven van sessies worden besproken in de intervisiegroep of op de volgende studiedag.

 • Tweemaal per jaar maakt men een verslag van een sessie met een proefpersoon om dit proces te leren verwoorden en rapporteren. Beide verslagen dienen voldoende te zijn.

 • Alle verslagen moeten digitaal ingeleverd worden.

 • Iedere intervisiegroep houdt ten minste één keer per studiejaar een boekbespreking.

 • Elk jaar voert iedere student een evaluatiegesprek met twee leden van de evaluatiecommissie. Dit gesprek gaat over de lesstof, de persoonlijke ervaringen van de student, over het studiejaar van de opleiding en de module.

 • Hoewel dit gelukkig tot de uitzonderingen behoort, kan altijd besloten worden dat een student de opleiding of de module dient te beëindigen.

 • De Raad van Toezicht en de directie van de opleiding behouden zich tot het eind het recht voor om een student bij onvoldoende positieve beoordeling niet langer toe te laten.

 

Eerste jaar opleiding en module 1: Tekenanalyse concrete tekeningen

 

Uitgaande van 15 bijeenkomsten van 5 uur
Totaal aantal studie contacturen: 75

Aantal uren diagnostiek:24

Aantal uren behandeling: 41

Aantal uren overige theorie: 10

Aantal pag. literatuur: 1.704 pag. (waaronder ook facultatief)

Aantal uren literatuurstudie: 142

 

Gedurende het eerste jaar is iedere student verplicht minimaal acht sessies leertherapie te volgen.
Tegen het einde van het eerste leerjaar en aan het eind van module 1:

 • Geeft iedere student een proefsessie in de groep.

 • Maakt de student een take-home-tentamen over de behandelde stof.

 • Maakt iedere student een verslag van zijn belangrijkste leerpunten van het afgelopen jaar in relatie tot de lesstof. Kopieën van eigen tekeningen in verband met de besproken thema's worden bijgevoegd. Een richtlijn voor het schrijven van een persoonlijk verslag is verkrijgbaar bij het secretariaat.

 • Bij voldoende beoordeling gaat men door het tweede jaar. Bij voldoende beoordeling van module 1 ontvangt men een certificaat van module 1 dat recht geeft op het volgen van module 2.

 

Tweede jaar opleiding en module 2: Tekenanalyse concrete tekeningen 


Gedurende dit jaar is iedere student verplicht minimaal acht sessies leertherapie te volgen.
Tegen het einde van het tweede leerjaar en het einde van module 2:

 • Maakt iedere student een verslag van zijn belangrijkste leerpunten van het afgelopen jaar in relatie tot de lesstof. Hierin kunnen aspecten worden opgenomen die aan de orde zijn geweest tijdens de leertherapie. Kopieën van eigen tekeningen in verband met de besproken thema's worden bijgevoegd.

 • Maakt de student een schriftelijk examen over de behandelde theoretische stof van het afgelopen jaar of van de leerstof van module 2.

 • Geeft iedere student onder leiding van een supervisor twee proefsessies aan een cliënt.

 • Bij voldoende beoordeling van dit jaar gaat men door naar het derde jaar van de opleiding. Bij voldoende beoordeling van de lesstof van module 2 ontvangt men een certificaat van module 2.

 • Voldoet men niet aan de normen van het theoretische of praktische gedeelte dan is herkansing mogelijk (zie ook Herkansing).

 

Derde jaar opleiding en module 3: Tekenanalyse metaforen concrete beelden


Gedurende dit jaar is iedere student verplicht, bij één van de daartoe bevoegde docenten, minimaal acht sessies supervisie te volgen.
Tegen het einde van het eerste leerjaar en aan het eind van module 3:

 • Maakt de student een take-home tentamen over de behandelde theoretische en praktische stof van dit jaar of van de leerstof van module 3.

 • Maakt iedere student een verslag van de hiervoor vermelde acht supervisiesessies over de behandeling met de Tekenanalyse van metaforen.

 • Geeft iedere student onder leiding van een supervisor twee proefsessies aan een cliënt over een sessie met een tekening van een metafoor.

 • Bij voldoende beoordeling gaat men door naar het vierde jaar van de opleiding. Bij voldoende beoordeling van de lesstof van module 3 ontvangt men een certificaat van module 3.

 • Voldoet men niet aan de normen van het theoretische of praktische gedeelte, dan is herkansing mogelijk (zie ook Herkansing).

 

Vierde jaar opleiding en module 4: Tekenanalyse abstracte geometrische tekeningen. 


Tegen het einde van dit jaar en van module 4, doet iedere student schriftelijk examen over de leerstof van dit 4e jaar of van de lesstof van module 4.

 • Geeft iedere student onder leiding van een supervisor twee proefsessies aan een cliënt.

 • Maakt iedere student een scriptie over een zelfgekozen onderwerp, gerelateerd aan de Analytische Tekentherapie en in overleg met één van de docenten. De lijst van titels van de onderzoeken kunt u opvragen bij het secretariaat. De scriptie moet een heldere vraagstelling bevatten, een logische opbouw en een duidelijk betoog met argumentatie als antwoord op de vraagstelling. Bovendien bevat de scriptie een samenvatting en conclusies met vermelding van bronnen. Het totaal beslaat maximaal 20 enkelvoudig getypte bladzijden A4. Een richtlijn voor het schrijven van een scriptie is verkrijgbaar bij het secretariaat.

 • Bij voldoende beoordeling behaalt een student het diploma Analytische Tekentherapie.

 • Bij voldoende beoordeling van module 4, ontvangt men een certificaat. Vier certificaten geven recht op het diploma Analytische Tekentherapie.

 

Voldoet men niet aan de normen van het theoretische of praktische gedeelte, dan is herkansing mogelijk, (zie ook Herkansing)

 

Gemiddelde tijdsbesteding per studiejaar van de opleiding en per module: 
 

433 uur, bestaande uit

 • Collegedagen: 135 uur

 • Werken met cliënten: 36 uur, bestaande uit ten minste elke maand één contact-uur met een (proef)cliënt en in het kort een beschrijving van het behandelcontact.

 • Twee uitgebreide verslagen van sessies met proefcliënten, samen: 10 uur

 • Intervisie: 9 maal 1 dagdeel van 3 uur per maand: 27 uur

 • Een verslag van een studiedag: 4 uur

 • Een persoonlijk verslag: 32 uur

 • Supervisie tijdens de lesdagen en individueel in het 3e jaar of in module 3: 12 uur

 • Supervisieverslag: 24 uur (in 3e opleidingsjaar en in module 3)

 • Leertherapie:16 uur

 • Literatuur, voorbereiding take-home tentamen en examen: 100 uur

 • Boekbespreking: 20 uur

 

Herkansing
 

Aan het einde van het tweede, derde en vierde jaar en van de modules 2, 3 en 4 houdt iedere deelnemer twee sessies met een cliënt onder leiding van een supervisor. Een positieve beoordeling van beide supervisors is vereist voor het doorstromen naar het respectievelijk derde en vierde jaar en voor het behalen van het diploma. Dit geldt eveneens voor het behalen van module 2, 3 en 4.

 

Heeft men bij beide supervisors een onvoldoende resultaat behaald, dan is doorstroming naar het volgend jaar niet mogelijk, ontvangt men geen certificaat van de desbetreffende module en kan men het studiejaar of de module overdoen. 
Heeft men bij één van de supervisors één onvoldoende sessie gegeven dan is herkansing mogelijk.

Behaalt men voor de tweede keer nogmaals geen positief resultaat dan is doorstroming niet mogelijk en ontvangt men geen certificaat voor de module. Hetzelfde geldt voor het afsluitende examen aan het einde van het vierde jaar of aan het einde van module 4.

 

Herkansing is ook mogelijk aan het einde van het tweede leerjaar wanneer voor het schriftelijk tentamen een onvoldoende wordt behaald evenals voor een onvoldoende gemaakt schriftelijk tentamen voor module 2. Dit geldt eveneens voor de take-home tentamens in het eerste en derde jaar en in module 1 en 3.

 

Aan het einde van het vierde jaar of van module 4, is herkansing mogelijk, behoudens het hiervoor bepaalde bij de proefsessies, als geen voldoende wordt behaald voor het schriftelijk examen over de leerstof of indien de scriptie niet voldoende wordt beoordeeld.
 

Herkansing vindt plaats ongeveer drie maanden na het desbetreffende studiejaar of na module 4 en hoeft alleen gedaan te worden in de onvoldoende onderdelen. Bij het nogmaals niet behalen van een positieve beoordeling dient men het betreffende jaar geheel over te doen. Voor de module ontvangt men geen certificaat; men kan de module overdoen. 
 

Indien een student besluit na voltooiing van het eerste, tweede of derde jaar de studie te onderbreken, kan tot maximaal twee jaar daarna zonder aanvullende eisen weer ingestroomd worden. De geldigheidsduur van het certificaat van de modules 1, 2 en 3, is eveneens twee jaar. Bij uitzondering is hiervoor een mondeling gesprek nodig met twee van de docenten.

 

Voor het behalen van het diploma Analytische Tekentherapie dient na het vierde jaar of na module 4, de scriptie uiterlijk binnen twee jaar met goed gevolg te zijn afgerond; is dit niet het geval dan wordt op verzoek een bewijs van deelname aan de opleiding afgegeven. Voor de uitlooptermijn van het vierde jaar of module 4 dient per jaar € 200,- aan administratiekosten te worden voldaan.

Doelgroep

 

De opleiding en de modules zijn bestemd voor diegenen die beroepsmatig geëngageerd zijn in het werken met mensen, en ook voor hen die zich daarop voorbereiden: psychiaters, psychologen, pedagogen, (huis)artsen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, creatief therapeuten, remedial-teachers en andere hulpverleners, onderwijsgevenden en voor degenen die met beeldende middelen of andere vormen van expressie werken en vertrouwd willen raken met deze ziens- en werkwijze.

 

Zij die zich willen verdiepen in de psychologische aspecten en mogelijkheden van deze non-verbale visuele methode zonder daar direct mee te willen werken, kunnen ook deelnemen. Naast het leren van vaardigheden en psychologische kennis is een goede attitude belangrijk, zoals geduld en invoelingsvermogen.

De opleiding en de modules zijn ervaringsgericht en geven daarom behalve de Analytische Tekenmethodiek bovendien mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.

Het is niet belangrijk zelf goed te kunnen tekenen. Het is wel van belang dat men zich aangetrokken voelt tot het non-verbale beeldende proces.

Vereiste vooropleiding is universitair of hoger beroepsonderwijs of op een, naar het oordeel van de Raad van Toezicht en docenten, daaraan gelijkwaardig niveau.

Minimumleeftijd: 23 jaar