top of page

herkansing en afronding

Herkansing praktijkexamen

Aan het einde van het studiejaar volgen twee sessie met een cliënt, onder leiding van een supervisor.

Een positieve beoordeling voor beide sessies is vereist voor het behalen van het certificaat en doorstroming naar de volgende module.

Indien een sessie met onvoldoende wordt beoordeeld, dan is herkansing mogelijk. De kosten voor de herkansing zijn voor rekening van de student. Behaalt men voor de tweede keer nogmaals geen positief resultaat dan kan geen certificaat worden verstrekt en is doorstroming niet mogelijk.

Herkansing schriftelijk tentamen

Herkansing van het niet behaalde onderdeel van het take-home tentamen, is mogelijk binnen drie maanden na de tentamendatum.

Indien ook voor de herkansing een onvoldoende wordt gegeven, is het niet mogelijk de module af te sluiten met een certificaat en is doorstromen naar de volgende module niet mogelijk.

Aan het einde van module 4, is herkansing mogelijk, behoudens het hiervoor bepaalde bij de proefsessies, als geen voldoende wordt behaald voor het schriftelijk examen over de leerstof of indien de scriptie niet als voldoende wordt beoordeeld.

Onderbreken 

Indien een student besluit na voltooiing van de eerste, tweede of derde module te stoppen, kan tot maximaal twee jaar daarna zonder aanvullende eisen weer ingestroomd worden. 

Bij uitzondering is hiervoor een mondeling gesprek nodig met twee van de docenten.

Afronden module 4 

Voor het behalen van het diploma Tekenanalyse - Analytisch Tekentherapeut, dient na module 4, de scriptie uiterlijk binnen twee jaar met goed gevolg te zijn afgerond; is dit niet het geval dan wordt op verzoek een bewijs van deelname aan de opleiding afgegeven. Voor de uitlooptermijn van het vierde jaar of module 4 dient per jaar € 200,- aan afrondingskosten te worden voldaan.

bottom of page